[retour à un affichage normal]

Accueil > recherche > Affichage d'une occurrence en contexte

Mazarinade n° C_10_37

Image de la page

Anonyme [1649], TRAICTÉ DE PAIX ENTRE SA MAIESTÉ CATHOLIQVE, ET Les Sts Estats Generaux des Prouinces Vnies du Païs-bas. Iouxte la copie imprimée à Bruxelles. , français, espagnol, néerlandaisRéférence RIM : M0_3798. Cote locale : C_10_37.


S’ensuit la teneur du pouuoir des Plenipotentiaires des
Srs Estats Generaux.

DE Staten Generael der Vereenichde Neder landen, Allen
den ghenen die desen sullen sien ofte hooren lesen salut.
Doen te vveten, alsoo vvy ons hier bevoorens by alle ghelegentheyt,
met een o prech te sincere vville ende intentie, seer
genegen hebben getoont, dathet lanck durich Landt-verderffelijck
ende bloedich Oorloch in de Nederlandtsch Prouincien,
over veele jaeren verveckh ende vervolgens tot noch
toe gecontinueert, ter nedergelijt soude hebben mogẽ vvorden
tot der selver Prouincien gemeyne beste en soulagement
vande goede Ingesetenen van dien, en de dien volgens oock
konnen te vervallen, ende te verdryven d’Oorlogen in andere
verre af gelegen Plaetsen en Zeen die uyt den voorsz. Neder
landtschen Oorloch tegens onse vvederpartye haren oors
pronck hebben genomen, ende zynde met onderlinge accoor
uyt ghecosen de Stadt Munster in Westphalen, tot een versamelinge
en de handelinge van éen general ruste inde Christen
heyt, hebben voor goet geach te noemen personnagien de
vvclcke met alle authorieyt ende volle macht sullen assisteren
de voorsz. versa melinge ende handelinge om te helpen adsobloedigen
Oorloge in de Nedorlandtsche Prouincien vervveckh.
Soo ist : Dat vvy ons volkomentlijck betrouvvende
op de vvysheyt, voorsichticheyt, ervarentheyt, intelligentie,
getrouvvicheyt ende iever tot den dienst der op-gemelte Vereenighde
Neder landen vande Heeren Bartholt van Gent,
Heere van Loenen, ende Meyndersvvichk, Ampt-man efiDyck
grave van Bommel, Tielre, ende Bommelvvert, gedeputeerde
in onse Vergaderinge, uyt het lidt vande Edele vande Prouincie
van Ghelderlandt, Heere Iohan van Matenesse, Heere van
Matenesse, Riuiere, Op-meer, Souteveen, &c. gecommitteerde
Raedt uyt d’ordere vande Ridderschap ende Edele van Hollandt
ende Westfrieslandt hooghe Heem Raedt vã Schielãt
Heer Adriaen Pavv, Ridder Heere van Aeemstede, Hogersmilde,
Ricvviichk Nievver-Kercke, &c. eerste Presiderende