[retour à un affichage normal]

Accueil > recherche > Affichage d'une occurrence en contexte

Mazarinade n° C_10_37

Image de la page

Anonyme [1649], TRAICTÉ DE PAIX ENTRE SA MAIESTÉ CATHOLIQVE, ET Les Sts Estats Generaux des Prouinces Vnies du Païs-bas. Iouxte la copie imprimée à Bruxelles. , français, espagnol, néerlandaisRéférence RIM : M0_3798. Cote locale : C_10_37.


geinteresseerde inde voorsz. langhdurghe respective Oorloge,
sullen bevinden tebehooren. Ende hebben be ooft en de beloven
midts desen ter goeder truvven ende onder obligatie van
ons ende onse successeuren, in’t generael ende particulier,
voot altydt goedt, vast ende van vveerde ghehouden,’t gheneby
onse op ghemelte Heeren Plenipotentiarissen deses aengaende
gheaccordeert ende bessoten sal vvorden,’t selve te
ratificeren onverbrekeliick te onderhouden ende doen onderhouden,
sonder daer tegens immermeer te doen ofte ghedoogen
gedaen te vvorden in eenigen manieren, derecteliick
ofteondirecteliick Dus temoirconde hebben vvy desen doen
paraphercn met ousen grootem zeghel doen zeghelen, endeby
onsen Greffier doen teeckenen in onse vergaderinghe in’s
Oraven-Haghe, den 22. Martij sesthien hondettende sessenvrertigh,
vvasgheparapheert Iohan van Reede Vt. op die plique
stondit, ter ordonnantie vande hoogh ghemelte Heeren
Staten Generael ; Cor. Museh, hebbende den uyt hanghenden
zeghel in rooden vvassche, aen eenen dobbelen ghevlochten
steert var goudt en roode ziide.
 
En foy de tout ce que dessus, Nous Ambassadeurs Extraordinaires,
& Plenipotentiaires desdits Seigneurs Roy des Espagnes,
& Estats Generaux des Prouinces Vnies, en vertu de
nos pouuoirs respectifs, auons signé le present Traicté, & cachetté
du cachet de nos Armes. Fait à Munster en VVestphalie.
Le 30. Ianuier 1648.
L. S. El Coude de Pestaranda.
L. S. A. Brun.
L. S. Bartolt van Gent.
L. S. Iohan van Matenesse.
L. S. Adrian Pauvv.
L. S. I. de Knuyt.
L. S. I. van Reede.
L. S. Fr. Donia.
L. S. VVilbelm Ripperda.
L. S. Adr. Clant.

FIN.