[retour à un affichage normal]

Accueil > recherche > Affichage d'une occurrence en contexte

Mazarinade n° A_7_62

Image de la page

Anonyme [1649], TRAICTE DE PAIX ENTRE SA MAIESTÉ CATHOLIQVE, ET Les Srs Estats Generaux des Prouinces Vnies du Païs-bas. Iouxte la copie imprimée à Bruxelles. , français, espagnol, néerlandaisRéférence RIM : M0_3798. Cote locale : A_7_62.


geinteresseerde inde voorsz. langhdurghe respective Oorloge,
sullen bevinden tebehooren. Ende hebben be ooft en de beloven
midts desen ter goedet truvven ende onder obligatie van
ons ende onse successeuren, in’t generael ende particulier,
voot altydt goedt, vast ende van vveerde ghehouden, ’t gheneby
onse op ghemelte Heeren Plenipotentiarissen deses aengaende
gheaccordeert ende besloten sal vvorden, ’t selve te
ratificeren onverbrekeliick te onderhouden ende doen onderhouden,
sonder daer tegens immermeer te doen ofte ghedoogen
gedaen te vvorden in eenigen manieren, derecteliick
ofte ondirecteliick. Dus temoirconde hebben vvy desen doen
parapheren met onsen grootem zeghel doen zeghelen, en deby
onsen Greffier doen teeckenen in onse vergaderinghe in s
Oraven-Haghe, den 22. Martij sesthien hondert ende sessenvrertigh,
vvasgheparapheert Iohan van Reede Vt. op die plique
stondit, ter ordonnantie vande hoogh ghemelte Heeren
Staten Generael ; Cor. Museh, hebbende den uyt hanghenden
zeghel in rooden vvassche, aen eenen dobbelen ghevlochten
steert van goudten roode ziide.
 
En foy de tout ce que dessus, Nous Ambassadeurs Extraordinaires,
& Plenipotentiaires desdits Seigneurs Roy des Espagnes,
& Estats Generaux des Prouinces Vnies, en vertu de
nos pouuoirs respectifs, auons signé le present Traicté, & cachetté
du cachet de nos Armes. Fait à Munster en VVestphalie.
Le 30. Ianuier 1648.
L. S. El Coude de Penaranda.
L. S. A. Brun.
L. S. Bartolt van Gent.
L. S. Iohan van Matenesse.
L. S. Adrian Pauvv.
L. S. I. de Knuyt.
L. S. I. van Reede.
L. S. Fr. Donia.
L. S. VVilbelm Ripperda.
L. S. Adr. Clant.

FIN.