[retour à un affichage normal]

Accueil > recherche > Affichage d'une occurrence en contexte

Mazarinade n° A_7_62

Image de la page

Anonyme [1649], TRAICTE DE PAIX ENTRE SA MAIESTÉ CATHOLIQVE, ET Les Srs Estats Generaux des Prouinces Vnies du Païs-bas. Iouxte la copie imprimée à Bruxelles. , français, espagnol, néerlandaisRéférence RIM : M0_3798. Cote locale : A_7_62.


S’ensuit la teneur du pouuoir des Plenipotentiaires des
Srs Estats Generaux.

DE Staten Generael der Vereenichde Neder-landen, Allen
den ghenen die desen sullen sien ofte hooren lesen salut.
Doen te vveten, alsoo vvy ons hier bevoorens by alle ghelegentheyt,
met een oprech te sincere vville ende intentie, seer
genegen hebben getoont, dat het lanck durich Landt-verderffelijck
ende bloedich Oorloch in de Nederlandtsch Prouincien,
over veele jaeren verveckh ende vervolgens tot noch
toe gecontinueert, ter nedergelijt soude hebben mogẽ vvorden
tot der selver Prouincien gemeyne beste en soulagement
vande goede Ingesetenen van dien, ende dien volgens oock
Konnen te vervallen, ende te verdryven d’Oorlogen in andere
verre af gelegen Plaetsen en Zeen die uyt den voorsz. Nederlandtschen
Oorloch tegens onse vvederpartye haren oorspronck
hebben genomen, ende zynde met onderlinge accoor
uyt ghecosende Stadt Munster in Westphalen, tot een versamelinge
ende handelinge van een general ruste inde Christen
heyt, hebben voor goet geach te noemen personnagien de
vvclcke met alle authoricyt ende volle macht sullen assisteren
de voorsz. versamelinge ende handelinge om te helpen adsobloedigen
Oorloge in de Nederlandtsche Prouincien vervveckh.
Soo ist : Dat vvy ons volkomentlijck betrouvvende
op de vvysheyt, voorsichticheyt, ervarentheyt, intelligentie,
getrouvvicheyt ende iever tot den dienst der op-gemelte Vereenighde
Neder landen vande Heeren Bartholt van Gent,
Heere van Loenen, ende Meyndersvvichk, Ampt-man enDyck
grave van Bommel, Tielre, ende Bommelvvert, gedeputeerde
in onse Vergaderinge, uyt het lidt vande Edele vande Prouincie
van Ghelderlandt, Heere Iohan van Matenesse, Heere van
Matenesse, Riuiere, Op-meer, Souteveen, &c. gecommitteerde
Raedt uyt d’ordere vande Ridderschap ende Edele van Hollandt
ende Westfrieslandt hooghe Heem Raedt vã Schielãt
Heer Adtiaen Pavv, Ridder Heere van Aeemstede, Hogersmilde,
Ricvviichk Nievver-Kercke, &c. eerste Presiderende